Search

back to top

Algemene voorwaarden

Tevredenheid bij onze klanten is onze prioriteit nummer 1. Daarom maken wij graag duidelijke afspraken. Hieronder vindt U een gedetailleerde beschrijving van onze algemene voorwaarden. Mochten deze niet volledig duidelijk zijn dan kan U ons altijd contacteren voor verdere toelichting of uw vraag formuleren in een mail.

1.1. In deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder de Verkoper, Studio Inge, met maatschappelijke zetel te Hulshout 1, 2930 Brasschaat – België en met ondernemingsnummer BE0803.089.229

1.2. Op elke bestelling en op de overeenkomst zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden exclusief en met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant van toepassing, behoudens schriftelijk overeengekomen afwijkingen die in geen enkel geval door de klant geïnterpreteerd kunnen worden als een algemene afwijking van de onderhavige voorwaarden van toepassing op de vroegere en/of toekomstige commerciële relaties tussen partijen.

1.3. Elke klant wordt onweerlegbaar geacht deze algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te accepteren. De nietigheid / niet-afdwingbaarheid van een bepaling vervat in één van de artikelen van deze voorwaarden zal op geen enkele wijze het afdwingbare karakter van de andere bepalingen aantasten en de betrokken bepaling zal door Studio Inge vervangen worden door een geldige / afdwingbare bepaling die de intentie van de partijen zo dicht mogelijk benadert.

2.1. Bestellingen gebeuren bij voorkeur via de website of per e-mail om vergissingen zoveel mogelijk uit te sluiten. Elke bestelling krijgt een uniek ordernummer: deze dient als referentie voor uw bestelling. Gelieve steeds het correcte leveringsadres op te geven.

2.2. De overeenkomst wordt geacht te zijn afgesloten vanaf het ogenblik dat Studio Inge de door de klant geplaatste bestelling uitdrukkelijk aanvaard heeft. Een bestelling van goederen wordt evenwel slechts aanvaard onder voorbehoud van beschikbaarheid hiervan. De wijziging van een geplaatste bestelling verbindt Studio Inge niet zolang deze door haar niet uitdrukkelijk aanvaard is.

2.3. Studio Inge levert haar prestaties conform de criteria van de middelenverbintenis en de Koper erkent uitdrukkelijk dat Studio Inge beroep mag doen op diensten of producten van derden voor de levering van haar prestaties.

2.4. Aangezien het resultaat van de toepassing afhankelijk is van factoren welke buiten de controle van Studio Inge liggen kan geen enkele garantie worden gegeven voor bepaalde resultaten.

3.1. De levering van de goederen gebeurt steeds op het adres dat door de Koper werd opgegeven. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Goederen worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat.

3.2. De door ons vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. Studio Inge zal zich zoveel mogelijk houden aan overeengekomen termijnen of, bij gebreke hieraan, de goederen zo spoedig mogelijk leveren na ontvangst van de bestelling, doch overschrijding van de overeengekomen termijn of late levering geeft de klant geen recht om de ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen aangezien geen enkele Studio Inge bindt. Conform de wet ‘verkoop op afstand’ van 6 april 2010 is de uiterste leveringstermijn 30 dagen na plaatsing van de bestelling – met uitzondering van bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren, wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren. In dergelijk geval worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

3.3. Wanneer een levering van goederen laattijdig of onmogelijk zou zijn tengevolge van een geval van overmacht of van een voorval dat voor Studio Inge redelijkerwijze een beletsel uitmaakt voor de uitvoering van haar verbintenissen en dat niet aan haar toerekenbaar is (bijvoorbeeld brand, watersnood, oorlog, oproer, staking, blokkade, gedwongen sluiting van de onderneming, ziekte, ongevallen, een probleem van interne organisatie van de onderneming, in -of uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, vertraagde toevoer/gebrek aan toevoer van leveranciers, en dit alles zowel bij Studio Inge als bij de leveranciers, bij bevoorraders of onderaannemers of andere betrokken derden), behoudt Studio Inge zich respectievelijk het recht voor de leveringstermijn te verlengen of de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat Studio Inge de onvoorzienbaarheid van deze situatie dient te bewijzen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

3.4. Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging, hetzij door niet in voorraad te zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht, uiterlijk zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Studio Inge zal in dat geval de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetalen zonder interest of andere vergoeding.

3.5. Conform de wet “verkoop op afstand” is Studio Inge als verzender verantwoordelijk voor de zending tot op het moment van de levering. Op het moment dat uw pakket verzonden wordt, ontvangt u van ons een e-mail. Al onze zendingen zijn door ons traceerbaar. Contacteer ons indien u uw zending niet heeft ontvangen binnen een termijn van 7 werkdagen na ontvangst van de verzendingsmail.

3.6. België: Bij afwezigheid op het tijdstip van levering ontvangt u een schriftelijke kennisgeving in de brievenbus. U kunt uw pakket vanaf de volgende werkdag afhalen in het dichtstbijzijnde Postkantoor of Postpunt, waar het 14 dagen blijft alvorens naar ons terug te keren. Overige Europese landen: wij raden u aan om te kiezen voor een leveringsadres waar iemand aanwezig is om de zending in ontvangst te nemen (werkadres, familie, …). Bij afwezigheid op het tijdstip van levering ontvangt u een schriftelijke kennisgeving in de brievenbus. U kunt het dan afhalen op het postkantoor. Wanneer een naar ons geretourneerde zending – wegens afwezigheid – opnieuw verzonden moet worden, dan zijn wij genoodzaakt hiervoor de leveringskosten in rekening te brengen.

4.1. In geval van contractuele wanprestatie door de klant, behoudt Studio Inge zich in elk geval het recht voor – en dit zonder afbreuk te doen aan enige schadevergoeding verschuldigd door de klant – om (1) de overeenkomst, met onmiddellijk effect van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, als ontbonden te aanzien ten laste van de klant en dit door de enkele verzending van een aangetekend schrijven dat naar deze bepaling verwijst dit gepaard gaande met de onmiddellijke opeisbaarheid van alle vorderingen van Studio Inge en om (2) alle leveringen van goederen op te schorten tot de algehele voldoening door de klant van zijn contractuele verplichtingen. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

5.1. De opgegeven prijzen zijn deze van kracht op het ogenblik van het aanbod. Studio Inge behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen, zelfs indien de overeenkomst reeds in uitvoering is, ingevolge een fluctuatie van ŽŽn van voormelde elementen of elke andere maatregel buiten de wil van Studio Inge. De op de site aangegeven prijzen zijn steeds inclusief BTW. Behoudens andersluidende overeenkomst omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld en worden berekend aan het einde van de bestelling en zijn ten laste van de Koper.

5.2. Behoudens andersluidende overeenkomst bedraagt de geldigheidsduur van een offerte 1 maand.

5.3. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

6.1. Betaling gebeurt op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin vermeld de totale kosten, inclusief de verzendkosten. Levering gebeurt van zodra de betaling is ontvangen.

6.2. Al de facturen van Studio Inge zijn betaalbaar aan het adres van Studio Inge netto zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling. Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur.

7.1. Tot aan de volledige betaling door de klant van alle bedragen door hem verschuldigd uit hoofde van de overeenkomst blijven de goederen eigendom van Studio Inge, zelfs indien de goederen reeds bewerkt / verwerkt werden en bij niet of onvolledige betaling kunnen ze op elk moment worden teruggehaald zonder de toestemming van de klant. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s waaronder alle verlies-, vernielings -en beschadigingsrisico’s.

8.1. Studio Inge streeft er naar om aangekochte goederen perfect af te leveren: voor verzending worden alle goederen nagekeken op schade, vervolgens wordt alles degelijk verpakt. De Koper verbindt er zich toe de goederen bij de levering onmiddellijk te controleren op hun conformiteit. Indien U toch schade vaststelt aan de goederen dan vragen we U om ons hiervan, om ontvankelijk te zijn, ten laatste binnen acht dagen na de levering, schriftelijk op de hoogte te brengen. indien mogelijk vragen we ook ons een foto te bezorgen van de beschadigde goederen. Laat bovendien de beschadigde goederen in de staat zoals U ze heeft ontvangen & tracht nooit een beschadigd artikel zelf te repareren! Zorg ook dat U de postverpakking of de verpakking van de goederen niet weggooit vooraleer u heeft vastgesteld dat uw zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren! Via mail laten wij U weten hoe de retourzending dient te verlopen.

8.2. Het in gebreke blijven van de koper om binnen voormelde termijn een klacht aan Studio Inge mee te delen, geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde goederen. Een reactie vanwege Studio Inge op een laattijdige klacht doet aan het voormelde geen afbreuk en geschiedt steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. De betaling of in gebruikname van de geleverde goederen, en dit zelfs in geval de klant zijn gebeurlijke klacht conform artikel 8.1. heeft meegedeeld, geldt tevens als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de goederen.

8.3. Het meedelen aan Studio Inge van een klacht of het weigeren of terugsturen van bestelde goederen schort echter de verplichting van de klant om de factuur te betalen niet op.

8.4. Indien een klacht door Studio Inge gegrond wordt bevonden, zal Studio Inge zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn, ofwel de goederen terugnemen / herstellen / vervangen en/of overgaan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht. Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden van schade of gebruiks-slijtage aangebracht door schuld anders dan Studio Inge of de leverancier van de goederen.

8.5. Indien de aansprakelijkheid van Studio Inge ten gevolge van een haar toe te rekenen tekortkoming zou weerhouden worden, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe schade met een maximum ten belope van het geheel der sommen (excl. BTW) gefactureerd door Studio Inge voor de goederen voor dewelke voormelde aansprakelijkheid van Studio Inge zou weerhouden worden. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade zoals zuiver financiële schade, winstderving, verlies van klanten enz. is uitgesloten. Studio Inge wijst elke aansprakelijkheid af ingeval geleverde waren verkeerd worden gebruikt.

8.6. Conform de wet ‘verkoop op afstand’ van 6 april 2010 heeft de Koper de mogelijkheid om van de aankoop af te zien, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De Koper dient ons hiervan altijd schriftelijk (via e-mail) en vooraf op de hoogte te brengen. In deze e-mail dient de Koper naam, ordernummer en (indien van toepassing) bankgegevens te vermelden. Tevens dient aangegeven te worden dat het order wordt geannuleerd conform de wet ‘verkoop op afstand’. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen twee (2) werkdagen een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren. De Koper moet de goederen op eigen risico en kosten in de originele verpakking, in onbeschadigde toestand en voldoende gefrankeerd, met vermelding van het ordernummer terugsturen naar Studio Inge, Hulshout 1, 2930 Brasschaat, België. Retourzendingen die niet vooraf per e-mail werden aangemeld, zullen niet worden gecrediteerd! Na ontvangst van de retourzending ontvangt u een bevestiging per e-mail. De door de Koper betaalde sommen (exlusief leveringskosten & bankkosten) worden terugbetaald zonder interest of andere vergoeding binnen veertien (14) dagen na de bevestiging van ontvangst van de retourzending. Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen zijn worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

8.7. Studio Inge streeft kwaliteit na. Daarom bieden wij enkel goederen aan die zijn goedgekeurd volgens de EU richtlijnen en CE-gecertificeerd. De aansprakelijkheid berust bij de fabrikant. Studio Inge sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid van problemen met deze goederen uit. Bij eventuele problemen met goederen vragen wij u ons te contacteren, wij nemen vervolgens contact op met de fabrikant en zorgen voor een oplossing.

9.1. Ingeval van enig geschil is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen uitsluitend bevoegd.

10.1. Wij trachten onze artikelbeschrijvingen en fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie aangaande de goederen zoals afmetingen en gewichten, betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. U kunt steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren.

11.1.Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

12.1. Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, …).